Projektligjet

27 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-030 për aktet juridike

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-029 për mbrojtje nga rrezatimi dhe siguri bërthamore

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-028 për ratifikimin e Marrëveshjes për Kufirin Shtetëror në mes të Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-026 për azil

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit i ndryshuar dhe plotësimin me ligjin nr.05/L-034

Propozuesi: Qeveria