< Kthehu prapa

Ligji nr. 06/L-025 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.03/L-225 për Prokurorin e Shtetit i ndryshuar dhe plotësimin me ligjin nr.05/L-034

Shih plotësimet/ndryshimet në Gazetën Zyrtare

23.11.2017
Propozuesi: Qeveria
06.02.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
15.03.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
30.03.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Buxhet dhe Financa
Komisioni për Integrime Evropiane
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim
30.03.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
30.03.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
17.04.2018
Shpallja e ligjit