< Kthehu prapa

Ligji nr.06/L-023 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-034 për Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr.04/L-115 dhe me Ligjin nr.05-L-080

Shih plotësimet/ndryshimet në Gazetën Zyrtare

20.11.2017
Propozuesi: Qeveria
08.12.2017
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional në parim
26.01.2018
Shqyrtimi i parë në mbledhje plenare
Miratohet
23.02.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga Komisioni funksional
17.04.2018
Shqyrtimi i projektligjit nga komisionet kryesore
Komisioni për Integrime Evropiane
Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim
30.03.2018
Shqyrtimi i dytë në mbledhje plenare
Miratohet
30.03.2018
Miratimi i ligjit nga Kuvendi
20.04.2018
Shpallja e ligjit