Ligjet

3 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

05/L-095
Ligji për Akademinë e Drejtësisë
Me këtë Ligj themelohet Akademia e Drejtësisë dhe rregullohet statusi, funksionet dhe organet e saj.

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-002
Ligji nr. 06/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-003
Ligji nr. 06/L-003 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2016 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin