Ligjet

6 Ligje

PleaseSelectAnyFilter*

06/L-020
Ligji nr.06/L-020 për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2018
Buxheti 2018

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-018
Projektligji nr.06/L-018 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për financim shtesë për Projektin për bujqësi dhe zhvillim rural ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim
Marrëveshje financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-017
Ligji nr.06/L-017 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për Projektin e konkurrueshmërisë dhe gadishmërisë për eksport ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim
Marrëveshje financiare ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
05/L-095
Ligji për Akademinë e Drejtësisë
Me këtë Ligj themelohet Akademia e Drejtësisë dhe rregullohet statusi, funksionet dhe organet e saj.

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin
06/L-002
Ligji nr. 06/L-002 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 05/L-125 për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2017
-

Propozuesi: Qeveria

Shpalos ligjin