Projektligjet

60 Projektligje

PleaseSelectAnyFilter*

Projektligji nr.06/L-095 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Komisionit Evropian dhe Kosovës mbi pjesëmarrjen e Kosovës në “ERASMUS +”, Programin e Unionit për arsim, trajnim, rini dhe sport

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-094 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi pjesëmarrjen e Kosovës në Programin Evropa për qytetarët

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-092 për dhënjen në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së paluajtshme të komunës

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-090 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2017, pjesa e parë, ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian

Propozuesi: Qeveria

Projektligji nr.06/L-089 për Inspektoratin e punës

Propozuesi: Qeveria